Proiect Civitas – Pasi spre viitor

Pasi-spre-viitor---AFIS

Pasi spre viitor - BROSURA-exteriorPasi spre viitor - BROSURA-interior

Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS

I. DATE GENERALE

Proiectul “PAȘI SPRE VIITOR” se va desfăşura în perioada martie-aprilie 2017

Locul de desfăşurare:

Şcoala Gimnazială Specială Pentru Deficienţi de Vedere
Școala Gimnazială Cezar Bolliac
Liceul Tehnologic Special Regina Elisabeta
Liceul Tehnologic Special nr. 3
Școala Gimnazială Anastasia Popescu
Școala Gimnazială  nr.85
Școala Gimnazială nr.95
Școala Gimnazială Specială nr.3
Asociația Club Sportiv Climb Again -  sala Galactic Gym – Indoor Climbing

Datele de identificare ale unității de învățământ aplicante:

Date-unitatea-aplicanta

Partenerii unității de învățământ aplicante, care participă la proiect:

Parteneri-Proiect-Civitas1

Parteneri-Proiect-Civitas2Parteneri-Proiect-Civitas3

Parteneri externi unităților de învățământ implicate în proiect, care participă la implementarea acestuia:

Parteneri-Proiect-Civitas-e

7. Linia tematică pentru care se depune cererea de susținere:

Educație nonformală
Reprezentarea elevilor, cetățenie activă și implicare în comunitate
Incluziunea tinerilor provenind din categorii defavorizate
Sport și educație pentru viață sănătoasă

X

Dezvoltarea aptitudinilor artistice

8. Bugetul total al proiectului:

Sursele de finanţare

Suma (RON)

Procentul din total

Cheltuieli eligibile prin CIVITAS* 34368.00 98,29%
Cofinanțări* 600 1,71%
TOTAL 34968,00

100%

Conform punctului 2.3 din Ghidul aplicantului pentru proiecte extrașcolare în cadrul Parteneriatului Civic pentru Educație

II. DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS

1.   Scurtă prezentare a proiectului (scop, obiective, grup țintă, activități etc. – max. 20 de rânduri)

Scopul proiectului : Educarea şi promovarea unui stil de viaţă sănătos, a respectului faţă de viaţa personală, sănătății proprii şi a celorlalţi, importanța mișcării și a practicării sporturilor, dezvoltând totodată încrederea în forțele proprii și a stimei de sine.

Obiective specifice:

O1. Informarea privind stilul de viață sănătos a unui număr de 300 de persoane (205 elevi, 30 cadre didactice și 40 parinti, 4 instructori, 6 membrii Asociatia Parinti și 15 directori/directori adjuncți ), timp de 4 săptămâni  (semestrul II, an școlar 2016-2017).

O2. Organizarea unor activități sportive în vederea creșterii interesului copiilor pentru o viață sănătoasă

O3. Organizarea unui sistem de activități extrașcolare în vederea consilierii a 205 de elevi timp de 4 săptămâni

O4. Dezvoltarea personalității și atitudinii pozitive față de persoana proprie, și față de semeni, în vedereea unei comunicări eficiente între elevi, cadre didactice, familie.

Grup țintă – elevi din învățământul special și învățământul de masă, părinți
Activitățile proiectului:

A1. Pregătirea sesiune de informare, a materialelor de interes pentru elevi( fișe)

A2. Selecția participanților

A3. Organizarea activităților sportive, Activități extrașcolare (cățărări)

A4. Organizarea galei de activități sportive

A5. Organizarea sesiunii de diseminare a proiectului

Rezultate așteptate:

A1: regulament realizat (ședințe de lucru);

A2: regulament/calendar competițional postat pe site-urile unităților participante; afișe si pliante de promovare a competiției;

A3: activități sportive organizate în fiecare școală;

A4: concurs pe echipe /individual (pe categorii de vârstă, câte 8 elevi din fiecare unitate) organizat la sala de escaladă;

A5: eveniment de prezentare a raportului de monitorizare/evaluare a proiectului de către partenerul extern, de analiză a feedback-ului părinților, de premiere a elevilor în funcție de performanțele obținute în proiect, de stabilire a reperelor pentru sustenabilitatea proiectului.

2. Relevanţa proiectului (gradul de necesitate și utilitate a proiectului, implicarea celor 3 categorii vizate (elevi, profesori și părinți), caracterul de inovație al proiectului etc. – max. 30 de rânduri)

Necesitatea si utilitatea implementării proiectului:

Educaţia pentru sănătate la nivelul şcolii reprezintă una din principalele căi de promovare a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată de formare a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos.
Exercițiile și un antrenament fizic constant, contribuie la dezvoltarea fizică, psihologică, la eliminarea comportamenelor negative, creșterea motivației, a curajului și creativității. Atât escalada, cât și celelalte forme de mișcare devin o formă de tratament complementară care determină planificarea și organizarea mișcărilor, cu beneficii și în zona cognitivă.
Activităţile vin în întâmpinarea nevoilor fundamentale de educaţie, ale oricărui copil şi adolescent, iar formarea unui stil de viaţă sănătos devine o condiţie esenţială pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevului alături de familia sa .
Unul dintre scopurile în sine ale activităţii didactice este informarea autorizată a copiilor privind diferite domenii, în paralel cu dezvoltarea de activităţi practice.
Implicarea: Cele trei categorii de actori implicaţi în proiect au roluri distincte, pe toată perioada de derulare a proiectului. Elevii sunt beneficiarii direcţi, fiind cei informaţi/instruiţi în privinţa educaţiei pentru sănătate cât și escalada, vizează nu numai transmiterea unui bagaj de informații corecte, cât mai ales crearea unor comportamente individuale sănătoase. Astfel, se realizează o mai bună integrare socială și adaptare la mediul școlar pentru fiecare copil. Prin activităţile propuse activitățile sportive devin mai atractive pentru copii, putând fi un mijloc de reducere a abandonului şcolar.
Profesorii, alături de reprezentanţi ai organizaţiilor externe partenere, vor fi implicaţi în realizarea regulamentului competiţiei, în promovarea acestuia, în informarea/instruirea şi motivarea elevilor participanţi. Părinţii vor avea rol de monitorizare a evoluţiei/implicării/motivaţiei copiilor lor, precum şi de furnizori de feedback extern pentru proiect.
Caracterul inovativ al proiectului constă chiar în  activitățile de escaladă, ca metodă de educaţie non-formală şi de dezvoltare personală pentru elevi. Escalada nu este, la momentul actual, un sport foarte cunoscut şi nu a fost popularizat sau utilizat, până acum, în rândul elevilor, dar  poate  deveni o disciplină în planul cadru  ca o metodă de învăţare prin sport. Tocmai de aceea, o astfel de competiţie, propusă prin proiect, este un element de noutate în viaţa elevilor, contribuind la dezvoltarea personalităţii lor, prin îmbogăţirea vocabularului, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, dezvoltarea spiritului de echipă sau abilităţilor de elaborare a unor strategii de optimizare (raţionamente logice) a unor rezultate concrete, măsurabile.
Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere are elevi care practică  escaladă și considerăm un impact foarte important asupra dezvoltării armonioase a personalităţii elevului alături de familia sa .

3. Deschiderea către comunitate, impactul scontat și diseminarea proiectului (impactul potențial al proiectului, capacitatea de atragere și mobilizare a unor parteneri externi, planul de promovare a proiectului etc. – max. 30 de rânduri).

Deschidere către comunitate si plan de diseminare Prin elaborarea şi desfăşurarea acestui proiect, impactul asupra unității va fi acela de creştere a prestigiului în comunitate, extindere a parteneriatelor educaţionale cu alte unități școlare și nu numai. Fiecare partener, intern sau extern, va avea responsabilităţi de diseminare, cunoaştere şi distribuire a jurnalului de proiect, atât în cadrul Galei proiectului, dar și prin mijloacele de informare proprii (reviste, website, etc.).
Cadrele didactice partenere în proiect au posibilitatea de a se documenta şi informa în vederea îmbunătăţirii procesului instructiv-educativ, de a genera unele schimbări specifice, de a dobândi unele informaţii şi abilităţi, de a atrage atenţia tuturor partenerilor implicaţi în proiect, asupra formării unui stil de viaţă sănătos.

Impact:

Proiectul va duce la un grad mai mare de conștientizare și acceptare a persoanelor cu deficiențe, va permite lărgirea orizonturilor de cunoaștere, de explorare, schimbarea atitudinii majorității față de persoanele cu dizabilități. Prin acţiunile propuse copiii vor fi captaţi să participe activ în procesul educativ, având acces astfel la informaţii despre modul de menţinere a sănătăţii, de consumarea a alimentelor sănătoase/nesănăsătoase, de practicare a unor sporturi . Participarea activă la actul învăţării va duce la creşterea gradului de implicare şi responsabilitate din partea copiilor în adoptarea deciziilor, în recunoaşterea şi valorificarea informaţiilor despre sănătate. Prin acţiuni practice, concrete copiii vor învăţa de la specialişti mult mai multe informații.

Impactul asupra unităţilor participante.

Proiectul creează premisele unei colaborări permanente între unitățile participante, pentru dezvoltarea de noi proiecte/activități comune, în scopul educării și formării elevilor lor pentru viitor. Vor fi publicate online, sau în revistele școlilor participante, imaginile proiectului, impresiile participanților (elevi), dar și feedback-ul părinților acestora. Va fi creat și publicat un material de descriere a întregului proiect , de la idee până la închidere. Fiecare partener, intern sau extern, va avea responsabilități de diseminare, cunoaștere și distribuire a jurnalului de proiect, atât în cadrul Galei proiectului, dar și prin mijloacele de informare proprii (reviste, website, etc.).

4. Scurtă descriere a echipei de implementare (roluri, atribuții etc. – max. 20 rânduri)

Echipa de implementare a proiectului va fi constituită din coordonatori, un număr de 30 de cadre didactice ale  unităților participante.
Toți membrii echipei de implementare vor contribui la promovarea proiectului, vor colabora cu reprezentanții asociațiilor implicate, cu părinții.
Cadrele didactice și părinții implicați în proiect vor asigura supravegherea elevilor, atât în timpul activităților cât și în timpul deplasării elevilor.
Instructorii de escaladă vor face instructajul participanților, vor decide împreună cu profesorii de specialitate alegerea fișei de evaluare și selecționare a elevilor participanți; coordonarea echipei de elevi în vederea folosirii corecte a echipamentului și în desfășurarea activităților de escaladă; instalarea panoului de escală la Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți de Vedere.
Prestatori: organizarea antrenamentelor, coordonarea activităților sportive , centralizarea acordurilor parentale, realizarea mapei de promovare a proiectului/ galei/ concursului , realizarea programului de desfășurare a galei , amenajarea locației , asigurarea locațiilor tehnice necesare desfășurarii galei, în condiții optime.
Echipa de implementare se obligă să execute obligațiile asumate prin semnarea contractului de colaborare.

5. Calendarul proiectului (descriere a activităților și pașilor premergători, cât și de desfășurare a proiectului)

Descărcare Calendar Civitas

Participanți/beneficiari (descriere a categoriilor de beneficiari/participanți și numărul acestora)

Nr.

crt.

Unitate de învățământ

Categorie și număr de participanți

Perioada

1. Școala Gimnazială Specială pentru Deficienti de Vedere Elevi – 70

Cadre didactice – 9

Părinţi – 9

16.03.2017

07.04.2017

2. Şcoala Gimnazială Cezar Bolliac Elevi –15

Cadre didactice – 3

Părinţi – 5

16.03.2017
07.04.2017
3. Liceul Tehnologic „Regina Elisabeta” Elevi – 15

Cadre didactice –  3

Părinţi – 3

16.03.2017
07.04.2017
4. Liceul Tehnologic Special nr.3 Elevi – 30

Cadre didactice – 4

Părinţi – 6

16.03.2017
07.04.2017
5. Școala Gimnazială Anastasia Popescu/ Liceul Pedagogic  Anastasia Popescu Elevi – 20
Cadre didactice – 2
Părinţi – 5
16.03.2017
07.04.2017
6. Şcoala Gimnazială nr 85 Elevi –  25
Cadre didactice – 4
Părinţi – 6
16.03.2017
07.04.2017
7. Şcoala Gimnazială nr. 95 Elevi – 15
Cadre didactice – 3
Părinţi – 3
16.03.2017
07.04.2017
8. Şcoala Gimnazială Specială nr.3 Elevi – 15
Cadre didactice – 2
Părinţi – 3
16.03.2017
07.04.2017

civitas-parteneri

Articole

“Depășește imposibilul!”, proiect pentru copii din școli bucureștene

Climb Again și Școala Gimnalizală pentru Deficienți de Vedere aduc împreună copii din școli pentru nevoi speciale și copii din celelalte școli pentru a-i antrena prin escaladă să depășească imposibilul

Asociatia Sportiva Climb Again

Când ai de lucrat cu niște copii care n-au știut până acum că și cățăratul poate fi un sport, te folosești de noțiuni familiare ca să demonstrezi niște principii — spalierul devine un miniperete de exersat, barele din jur sunt un motiv acceptat de atârnare, hamul nu mai are legătură cu cățeii, iar youtube-ul devine sursă de inspirație.

Suntem și săptămâna asta la orele de sport în cele 8 școli din București implicate în proiectul #CIVITAS #PasiSpreViitor.

Video de Mircea Struţeanu Proiect Civitas “Pasi spre viitor”

Galerie foto