Informatii

Înscrierea la clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022 se face pe baza certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de către Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională din cadrul CMBRAE sau CJRAE din raza de domiciliu a elevului.
Înscrierea se va face conform Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 din anexa nr. 2 din ORDINUL Nr. 3.473 privind aprobarea Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022 si a Calendarului inscrierii.
La Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, în Planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, sunt aprobate șase locuri la clasa pregătitoare.


Anexa 2 – Calendarul înscrierii în învățământul primar 2021-2022


Fotografii ale spaţiului în care se va desfăşura activitatea la clasa pregătitoare.


Clasa pregatitoare 1Clase pregatitoare1 (6)Clase pregatitoare1 (2)


Rezultate-concurs

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL   ŞCOLAR   AL   MUNICIPIULUI   BUCUREŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti Tel./ Fax.  021.323.65.13; 021.320.33.63; e-mail: deficienti_de_vedere@yahoo.com

ANUNȚ

Nr. 3096/16.11.2020

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Vedere, cu sediul în București, str. Austrului, nr. 33, sector 2, tel. 0213203363 anunță organizarea testării cadrelor didactice fără studii corespunzătoare postului, pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:

Nr.crt. Unitatea de învățământ Denumire post/catedră Nr. ore Nivel învățământ Disciplina examen Detalii post
1 Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere Profesor de Educație muzicală 6 Special gimnazial Educație tehnologică Vacant

Modulul psihopedagogie specială

Testarea se va desfășura conform următorului grafic:

Etapa

Ziua

Interval orar

Înregistrarea cererilor și a dosarelor la secretariatul unității 19.11.2020 10.00-14.00
Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de testare 19.11.2020 14,30
Susținerea probei scrise 20.11.2020 9.00
Susținerea interviului 20.11.2020 14.00
Afișarea rezultatelor 23. 11.2020 10.00
Depunerea contestațiilor 23. 11.2020 10.00-12.00
Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților 24.11.2020 10.00

La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se pot prezenta persoane care au absolvit cel puţin liceul, cu diplomă de bacalaureat.

Proba scrisă și interviul se susţin în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2018.

La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);

1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2018 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

3) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

4) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă  a salariaţilor;

5) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

6) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu a fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Testarea se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR

Prof. Cazan Cosmina Irina

MINISTERUL   EDUCAŢIEI  NAȚIONALE

INSPECTORATUL   ŞCOLAR   AL   MUNICIPIULUI   BUCUREŞTI

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  SPECIALĂ  PENTRU  DEFICIENŢI  DE  VEDERE

Str. Austrului nr.33,  sector 2,  Bucureşti,  Tel./ Fax.  021.323.65.13;  021.320.33.63; deficienti_de_vedere@yahoo.com; www.spdv.ro

Nr. Nr. 3097/16.11.2020

GRAFICUL

de desfășurare al testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor

din 20.11.2020

Conform Hotărârii nr. 7/28.09.2019 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Vedere testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitate, se va desfășura conform următorului grafic:

Etapa

Ziua

Interval orar

Înregistrarea cererilor și a dosarelor la secretariatul unității 19.11.2020 10.00-14.00
Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de testare 19.11.2020 14,30
Susținerea probei scrise 20.11.2020 9.00
Susținerea interviului 20.11.2020 14.00
Afișarea rezultatelor 23. 11.2020 10.00
Depunerea contestațiilor 23. 11.2020 10.00-12.00
Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților 24.11.2020 10.00

Testarea se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR

Cazan Cosmina Irina

Anunt-organizarea-examenului-de-promovare

Anunt-testareAnunt-testare2Graficul-de-desfasurare-al-testarii

AnuntAnunt2Graficul-de-desfasurare

Cererea pentru contestații la Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a 2020

Procedura privind modalitatea de înscriere a candidaților pentru probelor de aptitudini.PLAN DE MASURI SPDV1

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar  2020-2021 și CALENDARUL ÎNSCRIERII (Anexa 1)

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti, Tel./ Fax. 021.323.65.13; 021.320.33.63; deficienti_de_vedere@yahoo.com; www.spdv.ro

-Plan de școlarizare pentru clasa pregătitoare: o clasă pregătitoare cu 6 elevi;

-Înscrierea la clasa pregătitoare se face pe baza documentelor prevăzute în metodologie și a Certificatului de Orientare Școlară eliberat de CMBRAE/CJRAE ;

-Completarea de către părinți/reprezentanți legali, a cererilor tip de înscriere în perioada 04.03-22.03. 2020, între orele 800-1800;

-Ziua ”Ziua Porților Deschise” în data de 28.02.2020 între orele 1000-1600.

DIRECTOR,

Prof. Cazan Cosmina

Fotografii ale spaţiului în care se va desfăşura activitatea la clasa pregătitoare.

Clasa pregatitoare 1Clase pregatitoare 1Ziua-portilor-deschise

Apăsați pe imaginea de mai jos pentru a vizualiza documentul.Concurs

PHOTO-2019-09-24-14-15-15PHOTO-2019-09-24-14-15-14

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  pentru anul școlar 2019-2020

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2019-2020

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti Tel./ Fax.  021.323.65.13; 021.320.33.63 e-mail deficienti_de_vedere@yahoo.com

-         Plan de școlarizare pentru clasa pregătitoare 2019-2020: 1 clasă pregătitoare cu 6 elevi

-         Înscrierea la clasa pregătitoare se face pe baza Cerificatului de Orientare Școlară, eliberat de CMBRAE/CJRAE.

-         Completarea de către părinți/reprezentanți legali, a cererilor-tip de înscriere-4.03-22.03.2019, între orele 8.00-18.00

-         Ziua porților deschise- 06.03.2019, între orele 8-16

Director,

Prof. Cazan Cosmina Irina

Fotografii ale spaţiului în care se va desfăşura activitatea la clasa pregătitoare.

Clasa pregatitoare 1Clase pregatitoare 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti Tel./ Fax.  021.323.65.13; 021.320.33.63 e-mail deficienti_de_vedere@yahoo.com

ANUNȚ

Consiliul de administrație al ŞCOLII  GIMNAZIALE  SPECIALE PENTRU  DEFICIENŢI  DE  VEDERE, cu sediul în București, str. Austrului, nr. 33, sector 2, tel. 021.320.33.63 anunță organizarea anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre din unitate:

-          1 catedră de învățător- educator.

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:

 1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 28.02.2019, între orele 8.00.-16.00
 2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs–28.02.2019,ora 16
 3. Proba practică/inspecția specială la clasă – 04.03.2019, ora 9.00
 4. Proba scrisă – 05.03.2019, ora 9.00
 5. Depunerea contestațiilor – 06.03.2019, ora 9.00
 6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 07.03.2019, ora 9.00.

Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015.

La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);

1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2015 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

4) Copia Deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

6) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);

7) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

8)Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

9) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013.

DIRECTOR

Cazan Cosmina Irina

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL   ŞCOLAR   AL   MUNICIPIULUI   BUCUREŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti Tel./ Fax.  021.323.65.13; 021.320.33.63; e-mail: deficienti_de_vedere@yahoo.com

Anexa2

GRAFICUL

de desfășurare al concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor

din 05.03.2019

Conform Hotărârii nr. 8/ 01 .02.2019 a Consiliul de Administrație al Școalii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Vedere, Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din  Școala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere, sector 2, se va desfășura conform următorului grafic:

 1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 28.02.2019, între orele 8.00.-16.00
 2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs–28.02.2019,ora 16
 3. Proba practică/inspecția specială la clasă – 04.03.2019, ora 9.00
 4. Proba scrisă – 05.03.2019, ora 9.00
 5. Depunerea contestațiilor – 06.03.2019, ora 9.00
 6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 07.03.2019, ora 9.00.

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013.

Director,

Prof. cazan Cosmina Irina

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL   ŞCOLAR   AL   MUNICIPIULUI   BUCUREŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti Tel./ Fax.  021.323.65.13; 021.320.33.63; e-mail: deficienti_de_vedere@yahoo.com

Nr. 3473/24.10.2018

Anexa2

GRAFICUL

de desfășurare al concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor

din 01.10.2018

Conform Hotărârii nr. 6/ 24.10.2018 a Consiliul de Administrație al Școalii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Vedere, Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din  Școala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere, sector 2, se va desfășura conform următorului grafic:

 1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 29.10.2018, între orele 8.00.-16.00
 2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 30.10.2018
 3. Proba practică/inspecția specială la clasă – 31.10.2018, ora 9.00
 4. Proba scrisă – 01.11.2018, ora 9.00
 5. Depunerea contestațiilor – 01.11.2018, ora 16.00-18.00
 6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 2.11.2018, ora 12.00.

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013.

Director,

Prof. Cazan Cosmina Irina

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL   ŞCOLAR   AL   MUNICIPIULUI   BUCUREŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti Tel./ Fax.  021.323.65.13; 021.320.33.63; e-mail: deficienti_de_vedere@yahoo.com

Nr. 3473/24.10.2018

Anexa2

ANUNȚ

Consiliul de administrație al ŞCOLII  GIMNAZIALE  SPECIALE PENTRU  DEFICIENŢI  DE  VEDERE, cu sediul în București, str. Austrului, nr. 33, sector 2, tel. 021.320.33.63 anunță organizarea anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre din unitate:

 1. 14 ore de Educație fizică și sport.

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:

 1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 29.10.2018, între orele 8.00.-16.00
 2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 30.10.2018
 3. Proba practică/inspecția specială la clasă – 31.10.2018, ora 9.00
 4. Proba scrisă – 01.11.2018, ora 9.00
 5. Depunerea contestațiilor – 01.11.2018, ora 16.00-18.00
 6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 2.11.2018, ora 12.00.

Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015.

La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);

1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2015 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

4) Copia Deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

6) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);

7) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

8)Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

9) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013.

DIRECTOR

Cazan Cosmina Irina

Graficul de desfășurare al concursului pentru ocuparea posturilor didactice din 4.10.2018

Graficul de desfășurare al testării pentru ocuparea posturilor didactice din 4.10.2018

Metodologia și calendarul înscrierii pentru învățământul primar pe anul școlar 2018-2019 se găsește la:

https://www.edu.ro/sites/default/files/OMEN%203242.pdf

Planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare an școlar 2018-2019 este de 6 locuri

Prezentarea activității specifice clasei pregătitoare și a activității în general a unității de învățământ:

Clase pregatitoare 1Clasa pregatitoare 1camera-polisenzoriala-11Pioni forme diferite

Ziua porților deschise: miercuri 7 martie 2018, între orele 10 – 16.

Ziua portilor deschise

anunt1anunt2

Anunt

Declaratie-de-avere--pag1Declaratie-de-avere--pag23Declaratie-de-avereDeclaratie-de-avere--pag4Declaratie-de-avere--pag5Declaratie-de-avere--pag6

Anunt concurs/testare
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE
Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti Tel./ Fax. 021.323.65.13; 021.320.33.63; e-mail: deficienti_de_vedere@yahoo.com
ANUNȚ
Consiliul de administrație din ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE, cu sediul în București, str,Austrului, nr.33, sector 2, tel. 0213236513 în asociere temporară cu Școala Gimnazială Specială nr.2, Școala Gimnazială Specială nr.3, Școala Gimnazială Specială nr.4, Școala Gimnazială Specială nr.6 Constantin Păunescu, Școala Gimnazială Specială nr.8, Școala Gimnazială Specială nr.9, Școala Profesională Specială nr.2, Scoala Gimnaziala Specială pentru Surzi nr.1, Gradinița pentru Hipoacuzici anunță organizarea testării cadrelor didactice fără studii corespunzătoare postului, pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre, în data de 09.10.2017.
Posturi/catedre vacante
Nr. Crt. Unitatea de învătământ Denumire post/ catedra Nr. ore Nivel de învătământ Disciplina de examen Detalii post
1 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 2 (CPCTS CORABIA) Profesor psihopedagog
4
Special gimnazial Psihopedagogie speciala Aviz de pedagogie curativa
2 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 2 (CPCTS CORABIA) Profesor de psihodiagnoza
4
Special gimnazial Psihopedagogie speciala Aviz de pedagogie curativa
3 Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți de Vedere Kinetoterapie
16
Special gimnazial Kinetoterapie
4 Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți de Vedere Educație muzicală
6
Special gimnazial Educație muzicală
5 Școala Gimnazială Specială nr.9 Profesor itinerant si de sprijin + scolarizare la domiciu
0,5
0,5
Special gimnazial Psihopedagogie speciala
6 Școala Gimnazială Specială Pentru Surzi nr.1 Profesor psihopedagog 16 Special gimnazial Psihopedagogie speciala
7 Gradinița Specială pentru Hipoacuzici nr.65 Educatoare –Educator;Institutor pentru învățământul special preșcolar; Profesor pentru învățământul special preșcolar
25
Special preșcolar T.E.C.I
8 Gradinița Specială pentru Hipoacuzici nr.65 Educatoare –pentru învățămân preșcolar; Preșcolar Limba română
Testarea se va desfășura conform următorului grafic:
 1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 03.10.2017, între orele 9.00.-13.00
 2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 03.10.2017
 3. Proba practică/inspecția specială la clasă – 04-06.10.2017
 4. Proba scrisă – 09.10.2017, ora 9.00
 5. Afișarea rezultatelor- ora 12.00
La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se pot prezenta persoane care au absolvit cel puţin liceul, cu diplomă de bacalaureat.
Proba scrisă și interviul se susţin în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.
Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015.
La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:
1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);
1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2017 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
3) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
4) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
5) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
6) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu a fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
Testarea se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/02.09.2013, cu modificările și completările ulterioare.
DIRECTOR
CAZAN COSMINA IRINA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE
Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti Tel./ Fax. 021.323.65.13; 021.320.33.63; e-mail: deficienti_de_vedere@yahoo.com
ANUNȚ
Consiliul de administrație din Şcoala Gimnazială Specială Pentru Deficienţi De Vedere, cu sediul în București, str.Austrului, nr. 33, sector 2, tel. 0233236513 anunță organizarea concursului în asociere temporară cu Școala Gimnazială Specială nr.2, Școala Gimnazială Specială nr.3, Școala Gimnazială Specială nr.4, Școala Gimnazială Specială nr.6 Sfântul Nicolae, Școala Gimnazială Specială nr.8, Școala Gimnazială Specială nr.9, Școala Profesională Specială nr.2, Scoala Gimnaziala Specială pentru Surzi nr.1, Gradinița pentru Hipoacuzici pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:
Nr. Crt. Unitatea de învătământ Denumire post/ catedra Nr. ore Nivel de învătământ Disciplina de examen Detalii post
1 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 2

(CPCTS CORABIA)
Profesor de psihopedagogie speciala pentru o catedra de educatie speciala 15TC+1CDS Special (Deficiente grave,severe, profunde sau asociate) Psihopedagogie speciala Aviz de pedagogie curativa
2 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 2 (CPCTS CORABIA) Profesor – educator
20
Special gimnazial Psihopedagogie speciala Aviz de pedagogie curativa
3 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 2 (CPCTS CORABIA) Profesor – educator
20
Special gimnazial Psihopedagogie speciala Aviz de pedagogie curativa
4 Scoala Gimnazială Specială Pentru Deficienți de Vedere Educație Fizică și Sport
13
Special gimnazial Educație Fizică și Sport
4 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 3 Profesor Psihopedagogie speciala
16
Special primar Psihopedagogie speciala
5 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 3 Profesor Psihopedagogie speciala
16
Special gimnazial Psihopedagogie speciala
6 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 3 Educatoare –Educator;Institutor pentru învățământ special preșcolar;
25
Special preșcolar T.E.C.I
7 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 4 Profesor-Educator
20
Special gimnazial Psihopedagogie speciala
8 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 6 Educatoare –Educator;Institutor pentru învățământ special preșcolar
25
Special preșcolar T.E.C.I
9 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 6

Sfântul Nicolae
Educatoare –Educator;Institutor pentru învățământ special preșcolar
25
Special preșcolar T.E.C.I
10 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 6

Sfântul Nicolae
Profesor Psihopedagogie speciala
16
Special gimnazial Psihopedagogie speciala
11 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 6

Sfântul Nicolae
Profesor itinerant și de sprijin
16
Special gimnazial Psihopedagogie speciala
12 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 8 Profesor de psihopedagogie speciala pentru o catedra de educatie speciala
16
Special gimnazial Psihopedagogie speciala
13 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 9 Profesor itinerant și de sprijin
16
Special gimnazial Psihopedagogie speciala
14 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 9 Profesor Psihopedagogie speciala
16
Special gimnazial Psihopedagogie speciala
15 Scoala Gimnaziala Speciala pentru Surzi nr.1 Educatoare –Educator;Institutor pentru învățământ special preșcolar
25
Special preșcolar T.E.C.I
16 Scoala Gimnaziala Speciala pentru Surzi nr.1 Profesor-Educator
20
Special gimnazial Psihopedagogie speciala
17 Scoala Gimnaziala Speciala pentru Surzi nr.1 Profesor de psihopedagogie speciala pentru o catedra de educatie speciala 15TC+1CDS Special (Deficiente grave,severe, profunde sau asociate) Psihopedagogie speciala
18 Gradinița Specială pentru Hipoacuzici nr.65 Educatoare –Educator;Institutor pentru învățământ special preșcolar
25
Special preșcolar T.E.C.I
19 Școala Profesională Specială nr.2 P.I.P- Industrie alimentară/ Industrie alimentară
10
Profesional P.I.P- Industrie alimentară/ Industrie alimentară
Concursul se va desfășura conform următorului grafic:
 1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 03.10.2017, între orele 9.00.-13.00
 2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 03.10.2017
 3. Proba practică/inspecția specială la clasă – 04-06.10.2017
 4. Proba scrisă – 09.10.2017, ora 9.00
 5. Depunerea contestațiilor – 09.10.2017, între orele 18.00-19.00
Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.
Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015.
La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:
1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);
1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2017 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
4) Copia Deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
6) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
7) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
8. Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
9) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificările și completările ulterioare.
DIRECTOR
Cazan Cosmina Irina
Grafic2 concurs posturi didactice 9  oct 2017ANUNT2.1 concurs posturi didactice  9 oct 2017ANUNT2.2 concurs posturi didactice  9 oct 2017ANUNT2.3 concurs posturi didactice  9 oct 2017ANUNT2.4 concurs posturi didactice  9 oct 2017ANUNT concurs posturi didactice 9  oct 2017ANUNT concurs posturi didactice 9  oct 2017-2Grafic concurs posturi didactice 9  oct 2017
Anunt Stoian

Anunț Promovare Treapta Analist I poate fi descărcat/vizualizat aici

Procedura operationala

privind repartizarea copiilor pe locurile disponibile,

in a II-a etapa de inscriere in clasa pregatitoare,
an scolar 2017 – 2018

Numarul de locuri disponibile pentru clasa pregatitoare in anul scolar 2017-2018 este de 6 locuri.

1101
1102
Varianta 2 - Proba scrisa barem
Anunt-Angajare-p1Anunt-Angajare-p2Concurs - ocupare post SecretarConcurs - ocupare post BibliotecarConcurs pentru ocuparea posturilor vacante
anunt1
anunt2
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2016
Informarea părinţilor cu privire la procesul de înscriere a copiilor în învăţământul primar (clasa pregătitoare), pentru anul şcolar 2016- 2017
1. Informaţii cu privire la circumscripţiile şcolare corespunzătoare unităţii de învăţământ:
Unitatea de învaţământ
Sectorul
Adresa unităţii de învăţământ
Site-ul unităţii de

învăţământ

Numarul de clase propuse pentru ÎNSCRIEREA în anul şcolar 2016 – 2017
Străzi / adrese arondate
Clasa pregatitoare
Clasa I
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE
2
STR. AUSTRULUI NR. 33, SECTOR 2 www.spdv.ro
1
2
Nu are circumscriptie, copiii sunt înscriși pe baza certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CMBRAE./CJRAE
2. Informaţii cu privire la numărul de telefon TelVerde instituit la nivelul inspectoratului şcolar.
Începând cu data de 22.02.2016, părinţii şi alte persoane interesate pot să obţină, gratuit, informaţii referitoare la cuprinderea copiilor în învăţământul primar.
 • Numărul TelVerde pentru municipiul Bucureşti va fi: 0 800 816 021.
3. Fotografii ale spaţiului în care se va desfăşura activitatea la clasa pregătitoare.
Clasa pregatitoare 1Clase pregatitoare1 (6)Clase pregatitoare1 (2)

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII ”ZILEI PORȚILOR DESCHISE”
NR. Crit UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT INTERVAL ORAR DATA RESPONSABIL, (nume și prenume – funcția)
1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE
9-14
01.03.2016
Director

Cazan Cosmina Irina
Programul de completare a cererilor de înscriere în învățământul primar
30.03 – 08.04.2016
Luni – vineri – 8-20
Sâmbătă – 9-13
p4 - 0004
p2 - 0003
p2 - 0002p1
anunt-site
Dosar
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2015
Informarea părinţilor cu privire la procesul de înscriere a copiilor în învăţământul primar (clasa pregătitoare), pentru anul şcolar 2015- 2016
1. Informaţii cu privire la circumscripţiile şcolare corespunzătoare unităţii de învăţământ:
Unitatea de învaţământ
Sectorul
Adresa unităţii de învăţământ
Site-ul unităţii de

învăţământ

Numarul de clase propuse pentru ÎNSCRIEREA în anul şcolar 2015 – 2016
Străzi / adrese arondate
Clasa pregatitoare
Clasa I
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE
2
STR. AUSTRULUI NR. 33, SECTOR 2
2
2
Nu are circumscriptie, copiii sunt înscriși pe baza certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CMBRAE./CJRAE
2. Informaţii cu privire la numărul de telefon TelVerde instituit la nivelul inspectoratului şcolar.
Începând cu data de 16.02.2015, părinţii şi alte persoane interesate pot să obţină, gratuit, informaţii referitoare la cuprinderea copiilor în învăţământul primar.
 • Numărul TelVerde pentru municipiul Bucureşti va fi: 0 800 8 16 021.
3. Fotografii ale spaţiului în care se va desfăşura activitatea la clasa pregătitoare.
Clasa pregatitoare 1Clase pregatitoare 1Clase pregatitoare1 (2)
Clase pregatitoare1 (3)Clase pregatitoare1 (6)Clase pregatitoare 2
Anunt Concurs secretarAnunt_SPDVanunt1
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2014
Informarea părinţilor cu privire la procesul de înscriere a copiilor în învăţământul primar (clasa pregătitoare), pentru anul şcolar 2014 – 2015
1. Informaţii cu privire la circumscripţiile şcolare corespunzătoare unităţii de învăţământ:
Unitatea de învaţământ
Sectorul
Adresa unităţii de învăţământ
Site-ul unităţii de

învăţământ

Numarul de clase propuse pentru ÎNSCRIEREA în anul şcolar 2014 – 2015
Străzi / adrese arondate
Clasa pregatitoare
Clasa I
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE
2
STR. AUSTRULUI NR. 33, SECTOR 2