Informatii

Rezultate-concurs

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL   ŞCOLAR   AL   MUNICIPIULUI   BUCUREŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti Tel./ Fax.  021.323.65.13; 021.320.33.63; e-mail: deficienti_de_vedere@yahoo.com

ANUNȚ

Nr. 3096/16.11.2020

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Vedere, cu sediul în București, str. Austrului, nr. 33, sector 2, tel. 0213203363 anunță organizarea testării cadrelor didactice fără studii corespunzătoare postului, pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:

Nr.crt. Unitatea de învățământ Denumire post/catedră Nr. ore Nivel învățământ Disciplina examen Detalii post
1 Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere Profesor de Educație muzicală 6 Special gimnazial Educație tehnologică Vacant

Modulul psihopedagogie specială

Testarea se va desfășura conform următorului grafic:

Etapa

Ziua

Interval orar

Înregistrarea cererilor și a dosarelor la secretariatul unității 19.11.2020 10.00-14.00
Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de testare 19.11.2020 14,30
Susținerea probei scrise 20.11.2020 9.00
Susținerea interviului 20.11.2020 14.00
Afișarea rezultatelor 23. 11.2020 10.00
Depunerea contestațiilor 23. 11.2020 10.00-12.00
Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților 24.11.2020 10.00

La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se pot prezenta persoane care au absolvit cel puţin liceul, cu diplomă de bacalaureat.

Proba scrisă și interviul se susţin în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2018.

La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);

1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2018 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

3) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

4) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă  a salariaţilor;

5) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

6) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu a fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Testarea se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR

Prof. Cazan Cosmina Irina

MINISTERUL   EDUCAŢIEI  NAȚIONALE

INSPECTORATUL   ŞCOLAR   AL   MUNICIPIULUI   BUCUREŞTI

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  SPECIALĂ  PENTRU  DEFICIENŢI  DE  VEDERE

Str. Austrului nr.33,  sector 2,  Bucureşti,  Tel./ Fax.  021.323.65.13;  021.320.33.63; deficienti_de_vedere@yahoo.com; www.spdv.ro

Nr. Nr. 3097/16.11.2020

GRAFICUL

de desfășurare al testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor

din 20.11.2020

Conform Hotărârii nr. 7/28.09.2019 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Vedere testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitate, se va desfășura conform următorului grafic:

Etapa

Ziua

Interval orar

Înregistrarea cererilor și a dosarelor la secretariatul unității 19.11.2020 10.00-14.00
Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de testare 19.11.2020 14,30
Susținerea probei scrise 20.11.2020 9.00
Susținerea interviului 20.11.2020 14.00
Afișarea rezultatelor 23. 11.2020 10.00
Depunerea contestațiilor 23. 11.2020 10.00-12.00
Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților 24.11.2020 10.00

Testarea se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR

Cazan Cosmina Irina

Anunt-organizarea-examenului-de-promovare

Anunt-testareAnunt-testare2Graficul-de-desfasurare-al-testarii

AnuntAnunt2Graficul-de-desfasurare

Cererea pentru contestații la Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a 2020

Procedura privind modalitatea de înscriere a candidaților pentru probelor de aptitudini.PLAN DE MASURI SPDV1

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar  2020-2021 și CALENDARUL ÎNSCRIERII (Anexa 1)

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti, Tel./ Fax. 021.323.65.13; 021.320.33.63; deficienti_de_vedere@yahoo.com; www.spdv.ro

-Plan de școlarizare pentru clasa pregătitoare: o clasă pregătitoare cu 6 elevi;

-Înscrierea la clasa pregătitoare se face pe baza documentelor prevăzute în metodologie și a Certificatului de Orientare Școlară eliberat de CMBRAE/CJRAE ;

-Completarea de către părinți/reprezentanți legali, a cererilor tip de înscriere în perioada 04.03-22.03. 2020, între orele 800-1800;

-Ziua ”Ziua Porților Deschise” în data de 28.02.2020 între orele 1000-1600.

DIRECTOR,

Prof. Cazan Cosmina

Fotografii ale spaţiului în care se va desfăşura activitatea la clasa pregătitoare.


Clasa pregatitoare 1Clase pregatitoare 1Ziua-portilor-deschise

Apăsați pe imaginea de mai jos pentru a vizualiza documentul.Concurs

PHOTO-2019-09-24-14-15-15PHOTO-2019-09-24-14-15-14

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  pentru anul școlar 2019-2020

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2019-2020

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti Tel./ Fax.  021.323.65.13; 021.320.33.63 e-mail deficienti_de_vedere@yahoo.com

-         Plan de școlarizare pentru clasa pregătitoare 2019-2020: 1 clasă pregătitoare cu 6 elevi

-         Înscrierea la clasa pregătitoare se face pe baza Cerificatului de Orientare Școlară, eliberat de CMBRAE/CJRAE.

-         Completarea de către părinți/reprezentanți legali, a cererilor-tip de înscriere-4.03-22.03.2019, între orele 8.00-18.00

-         Ziua porților deschise- 06.03.2019, între orele 8-16

Director,

Prof. Cazan Cosmina Irina

Fotografii ale spaţiului în care se va desfăşura activitatea la clasa pregătitoare.

Clasa pregatitoare 1Clase pregatitoare 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti Tel./ Fax.  021.323.65.13; 021.320.33.63 e-mail deficienti_de_vedere@yahoo.com

ANUNȚ

Consiliul de administrație al ŞCOLII  GIMNAZIALE  SPECIALE PENTRU  DEFICIENŢI  DE  VEDERE, cu sediul în București, str. Austrului, nr. 33, sector 2, tel. 021.320.33.63 anunță organizarea anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre din unitate:

-          1 catedră de învățător- educator.

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:

 1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 28.02.2019, între orele 8.00.-16.00
 2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs–28.02.2019,ora 16
 3. Proba practică/inspecția specială la clasă – 04.03.2019, ora 9.00
 4. Proba scrisă – 05.03.2019, ora 9.00
 5. Depunerea contestațiilor – 06.03.2019, ora 9.00
 6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 07.03.2019, ora 9.00.

Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015.

La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);

1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2015 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

4) Copia Deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

6) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);

7) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

8)Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

9) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013.

DIRECTOR

Cazan Cosmina Irina


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL   ŞCOLAR   AL   MUNICIPIULUI   BUCUREŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti Tel./ Fax.  021.323.65.13; 021.320.33.63; e-mail: deficienti_de_vedere@yahoo.com

Anexa2

GRAFICUL

de desfășurare al concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor

din 05.03.2019

Conform Hotărârii nr. 8/ 01 .02.2019 a Consiliul de Administrație al Școalii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Vedere, Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din  Școala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere, sector 2, se va desfășura conform următorului grafic:

 1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 28.02.2019, între orele 8.00.-16.00
 2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs–28.02.2019,ora 16
 3. Proba practică/inspecția specială la clasă – 04.03.2019, ora 9.00
 4. Proba scrisă – 05.03.2019, ora 9.00
 5. Depunerea contestațiilor – 06.03.2019, ora 9.00
 6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 07.03.2019, ora 9.00.

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013.

Director,

Prof. cazan Cosmina Irina

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL   ŞCOLAR   AL   MUNICIPIULUI   BUCUREŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti Tel./ Fax.  021.323.65.13; 021.320.33.63; e-mail: deficienti_de_vedere@yahoo.com

Nr. 3473/24.10.2018

Anexa2

GRAFICUL

de desfășurare al concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor

din 01.10.2018

Conform Hotărârii nr. 6/ 24.10.2018 a Consiliul de Administrație al Școalii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Vedere, Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din  Școala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere, sector 2, se va desfășura conform următorului grafic:

 1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 29.10.2018, între orele 8.00.-16.00
 2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 30.10.2018
 3. Proba practică/inspecția specială la clasă – 31.10.2018, ora 9.00
 4. Proba scrisă – 01.11.2018, ora 9.00
 5. Depunerea contestațiilor – 01.11.2018, ora 16.00-18.00
 6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 2.11.2018, ora 12.00.

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013.

Director,

Prof. Cazan Cosmina Irina


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL   ŞCOLAR   AL   MUNICIPIULUI   BUCUREŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti Tel./ Fax.  021.323.65.13; 021.320.33.63; e-mail: deficienti_de_vedere@yahoo.com

Nr. 3473/24.10.2018

Anexa2

ANUNȚ

Consiliul de administrație al ŞCOLII  GIMNAZIALE  SPECIALE PENTRU  DEFICIENŢI  DE  VEDERE, cu sediul în București, str. Austrului, nr. 33, sector 2, tel. 021.320.33.63 anunță organizarea anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre din unitate:

 1. 14 ore de Educație fizică și sport.

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:

 1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 29.10.2018, între orele 8.00.-16.00
 2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 30.10.2018
 3. Proba practică/inspecția specială la clasă – 31.10.2018, ora 9.00
 4. Proba scrisă – 01.11.2018, ora 9.00
 5. Depunerea contestațiilor – 01.11.2018, ora 16.00-18.00
 6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 2.11.2018, ora 12.00.

Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015.

La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);

1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2015 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

4) Copia Deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

6) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);

7) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

8)Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

9) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013.

DIRECTOR

Cazan Cosmina Irina


Graficul de desfășurare al concursului pentru ocuparea posturilor didactice din 4.10.2018

Graficul de desfășurare al testării pentru ocuparea posturilor didactice din 4.10.2018

Metodologia și calendarul înscrierii pentru învățământul primar pe anul școlar 2018-2019 se găsește la:

https://www.edu.ro/sites/default/files/OMEN%203242.pdf

Planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare an școlar 2018-2019 este de 6 locuri

Prezentarea activității specifice clasei pregătitoare și a activității în general a unității de învățământ:

Clase pregatitoare 1Clasa pregatitoare 1camera-polisenzoriala-11Pioni forme diferite

Ziua porților deschise: miercuri 7 martie 2018, între orele 10 – 16.

Ziua portilor deschise

anunt1anunt2

Anunt

Declaratie-de-avere--pag1Declaratie-de-avere--pag23Declaratie-de-avereDeclaratie-de-avere--pag4Declaratie-de-avere--pag5Declaratie-de-avere--pag6

Anunt concurs/testare
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE
Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti Tel./ Fax. 021.323.65.13; 021.320.33.63; e-mail: deficienti_de_vedere@yahoo.com
ANUNȚ
Consiliul de administrație din ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE, cu sediul în București, str,Austrului, nr.33, sector 2, tel. 0213236513 în asociere temporară cu Școala Gimnazială Specială nr.2, Școala Gimnazială Specială nr.3, Școala Gimnazială Specială nr.4, Școala Gimnazială Specială nr.6 Constantin Păunescu, Școala Gimnazială Specială nr.8, Școala Gimnazială Specială nr.9, Școala Profesională Specială nr.2, Scoala Gimnaziala Specială pentru Surzi nr.1, Gradinița pentru Hipoacuzici anunță organizarea testării cadrelor didactice fără studii corespunzătoare postului, pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre, în data de 09.10.2017.
Posturi/catedre vacante
Nr. Crt. Unitatea de învătământ Denumire post/ catedra Nr. ore Nivel de învătământ Disciplina de examen Detalii post
1 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 2 (CPCTS CORABIA) Profesor psihopedagog
4
Special gimnazial Psihopedagogie speciala Aviz de pedagogie curativa
2 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 2 (CPCTS CORABIA) Profesor de psihodiagnoza
4
Special gimnazial Psihopedagogie speciala Aviz de pedagogie curativa
3 Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți de Vedere Kinetoterapie
16
Special gimnazial Kinetoterapie
4 Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți de Vedere Educație muzicală
6
Special gimnazial Educație muzicală
5 Școala Gimnazială Specială nr.9 Profesor itinerant si de sprijin + scolarizare la domiciu
0,5
0,5
Special gimnazial Psihopedagogie speciala
6 Școala Gimnazială Specială Pentru Surzi nr.1 Profesor psihopedagog 16 Special gimnazial Psihopedagogie speciala
7 Gradinița Specială pentru Hipoacuzici nr.65 Educatoare –Educator;Institutor pentru învățământul special preșcolar; Profesor pentru învățământul special preșcolar
25
Special preșcolar T.E.C.I
8 Gradinița Specială pentru Hipoacuzici nr.65 Educatoare –pentru învățămân preșcolar; Preșcolar Limba română
Testarea se va desfășura conform următorului grafic:
 1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 03.10.2017, între orele 9.00.-13.00
 2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 03.10.2017
 3. Proba practică/inspecția specială la clasă – 04-06.10.2017
 4. Proba scrisă – 09.10.2017, ora 9.00
 5. Afișarea rezultatelor- ora 12.00
La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se pot prezenta persoane care au absolvit cel puţin liceul, cu diplomă de bacalaureat.
Proba scrisă și interviul se susţin în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.
Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015.
La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:
1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);
1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2017 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
3) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
4) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
5) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
6) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu a fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
Testarea se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/02.09.2013, cu modificările și completările ulterioare.
DIRECTOR
CAZAN COSMINA IRINA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE
Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti Tel./ Fax. 021.323.65.13; 021.320.33.63; e-mail: deficienti_de_vedere@yahoo.com
ANUNȚ
Consiliul de administrație din Şcoala Gimnazială Specială Pentru Deficienţi De Vedere, cu sediul în București, str.Austrului, nr. 33, sector 2, tel. 0233236513 anunță organizarea concursului în asociere temporară cu Școala Gimnazială Specială nr.2, Școala Gimnazială Specială nr.3, Școala Gimnazială Specială nr.4, Școala Gimnazială Specială nr.6 Sfântul Nicolae, Școala Gimnazială Specială nr.8, Școala Gimnazială Specială nr.9, Școala Profesională Specială nr.2, Scoala Gimnaziala Specială pentru Surzi nr.1, Gradinița pentru Hipoacuzici pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:
Nr. Crt. Unitatea de învătământ Denumire post/ catedra Nr. ore Nivel de învătământ Disciplina de examen Detalii post
1 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 2

(CPCTS CORABIA)
Profesor de psihopedagogie speciala pentru o catedra de educatie speciala 15TC+1CDS Special (Deficiente grave,severe, profunde sau asociate) Psihopedagogie speciala Aviz de pedagogie curativa
2 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 2 (CPCTS CORABIA) Profesor – educator
20
Special gimnazial Psihopedagogie speciala Aviz de pedagogie curativa
3 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 2 (CPCTS CORABIA) Profesor – educator
20
Special gimnazial Psihopedagogie speciala Aviz de pedagogie curativa
4 Scoala Gimnazială Specială Pentru Deficienți de Vedere Educație Fizică și Sport
13
Special gimnazial Educație Fizică și Sport
4 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 3 Profesor Psihopedagogie speciala
16
Special primar Psihopedagogie speciala
5 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 3 Profesor Psihopedagogie speciala
16
Special gimnazial Psihopedagogie speciala
6 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 3 Educatoare –Educator;Institutor pentru învățământ special preșcolar;
25
Special preșcolar T.E.C.I
7 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 4 Profesor-Educator
20
Special gimnazial Psihopedagogie speciala
8 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 6 Educatoare –Educator;Institutor pentru învățământ special preșcolar
25
Special preșcolar T.E.C.I
9 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 6

Sfântul Nicolae
Educatoare –Educator;Institutor pentru învățământ special preșcolar
25
Special preșcolar T.E.C.I
10 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 6

Sfântul Nicolae
Profesor Psihopedagogie speciala
16
Special gimnazial Psihopedagogie speciala
11 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 6

Sfântul Nicolae
Profesor itinerant și de sprijin
16
Special gimnazial Psihopedagogie speciala
12 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 8 Profesor de psihopedagogie speciala pentru o catedra de educatie speciala
16
Special gimnazial Psihopedagogie speciala
13 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 9 Profesor itinerant și de sprijin
16
Special gimnazial Psihopedagogie speciala
14 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 9 Profesor Psihopedagogie speciala
16
Special gimnazial Psihopedagogie speciala
15 Scoala Gimnaziala Speciala pentru Surzi nr.1 Educatoare –Educator;Institutor pentru învățământ special preșcolar
25
Special preșcolar T.E.C.I
16 Scoala Gimnaziala Speciala pentru Surzi nr.1 Profesor-Educator
20
Special gimnazial Psihopedagogie speciala
17 Scoala Gimnaziala Speciala pentru Surzi nr.1 Profesor de psihopedagogie speciala pentru o catedra de educatie speciala 15TC+1CDS Special (Deficiente grave,severe, profunde sau asociate) Psihopedagogie speciala
18 Gradinița Specială pentru Hipoacuzici nr.65 Educatoare –Educator;Institutor pentru învățământ special preșcolar
25
Special preșcolar T.E.C.I
19 Școala Profesională Specială nr.2 P.I.P- Industrie alimentară/ Industrie alimentară
10
Profesional P.I.P- Industrie alimentară/ Industrie alimentară
Concursul se va desfășura conform următorului grafic:
 1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 03.10.2017, între orele 9.00.-13.00
 2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 03.10.2017
 3. Proba practică/inspecția specială la clasă – 04-06.10.2017
 4. Proba scrisă – 09.10.2017, ora 9.00
 5. Depunerea contestațiilor – 09.10.2017, între orele 18.00-19.00
Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.
Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015.
La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:
1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);
1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2017 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
4) Copia Deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
6) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
7) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
8. Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
9) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificările și completările ulterioare.
DIRECTOR
Cazan Cosmina Irina
Grafic2 concurs posturi didactice 9  oct 2017ANUNT2.1 concurs posturi didactice  9 oct 2017ANUNT2.2 concurs posturi didactice  9 oct 2017ANUNT2.3 concurs posturi didactice  9 oct 2017ANUNT2.4 concurs posturi didactice  9 oct 2017ANUNT concurs posturi didactice 9  oct 2017ANUNT concurs posturi didactice 9  oct 2017-2Grafic concurs posturi didactice 9  oct 2017
Anunt Stoian

Anunț Promovare Treapta Analist I poate fi descărcat/vizualizat aici

Procedura operationala

privind repartizarea copiilor pe locurile disponibile,

in a II-a etapa de inscriere in clasa pregatitoare,
an scolar 2017 – 2018

Numarul de locuri disponibile pentru clasa pregatitoare in anul scolar 2017-2018 este de 6 locuri.

1101
1102
Varianta 2 - Proba scrisa barem
Anunt-Angajare-p1Anunt-Angajare-p2Concurs - ocupare post SecretarConcurs - ocupare post BibliotecarConcurs pentru ocuparea posturilor vacante
anunt1
anunt2
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2016
Informarea părinţilor cu privire la procesul de înscriere a copiilor în învăţământul primar (clasa pregătitoare), pentru anul şcolar 2016- 2017
1. Informaţii cu privire la circumscripţiile şcolare corespunzătoare unităţii de învăţământ:
Unitatea de învaţământ
Sectorul
Adresa unităţii de învăţământ
Site-ul unităţii de
învăţământ
Numarul de clase propuse pentru ÎNSCRIEREA în anul şcolar 2016 – 2017
Străzi / adrese arondate
Clasa pregatitoare
Clasa I
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE
2
STR. AUSTRULUI NR. 33, SECTOR 2 www.spdv.ro
1
2
Nu are circumscriptie, copiii sunt înscriși pe baza certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CMBRAE./CJRAE
2. Informaţii cu privire la numărul de telefon TelVerde instituit la nivelul inspectoratului şcolar.
Începând cu data de 22.02.2016, părinţii şi alte persoane interesate pot să obţină, gratuit, informaţii referitoare la cuprinderea copiilor în învăţământul primar.
 • Numărul TelVerde pentru municipiul Bucureşti va fi: 0 800 816 021.
3. Fotografii ale spaţiului în care se va desfăşura activitatea la clasa pregătitoare.
Clasa pregatitoare 1Clase pregatitoare1 (6)Clase pregatitoare1 (2)
GRAFICUL DESFĂȘURĂRII ”ZILEI PORȚILOR DESCHISE”
NR. Crit UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT INTERVAL ORAR DATA RESPONSABIL, (nume și prenume – funcția)
1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE
9-14
01.03.2016
Director

Cazan Cosmina Irina
Programul de completare a cererilor de înscriere în învățământul primar
30.03 – 08.04.2016
Luni – vineri – 8-20
Sâmbătă – 9-13
p4 - 0004
p2 - 0003
p2 - 0002p1
anunt-site
Dosar
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2015
Informarea părinţilor cu privire la procesul de înscriere a copiilor în învăţământul primar (clasa pregătitoare), pentru anul şcolar 2015- 2016
1. Informaţii cu privire la circumscripţiile şcolare corespunzătoare unităţii de învăţământ:
Unitatea de învaţământ
Sectorul
Adresa unităţii de învăţământ
Site-ul unităţii de
învăţământ
Numarul de clase propuse pentru ÎNSCRIEREA în anul şcolar 2015 – 2016
Străzi / adrese arondate
Clasa pregatitoare
Clasa I
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE
2
STR. AUSTRULUI NR. 33, SECTOR 2
2
2
Nu are circumscriptie, copiii sunt înscriși pe baza certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CMBRAE./CJRAE
2. Informaţii cu privire la numărul de telefon TelVerde instituit la nivelul inspectoratului şcolar.
Începând cu data de 16.02.2015, părinţii şi alte persoane interesate pot să obţină, gratuit, informaţii referitoare la cuprinderea copiilor în învăţământul primar.
 • Numărul TelVerde pentru municipiul Bucureşti va fi: 0 800 8 16 021.
3. Fotografii ale spaţiului în care se va desfăşura activitatea la clasa pregătitoare.
Clasa pregatitoare 1Clase pregatitoare 1Clase pregatitoare1 (2)
Clase pregatitoare1 (3)Clase pregatitoare1 (6)Clase pregatitoare 2
Anunt Concurs secretarAnunt_SPDVanunt1
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2014
Informarea părinţilor cu privire la procesul de înscriere a copiilor în învăţământul primar (clasa pregătitoare), pentru anul şcolar 2014 – 2015
1. Informaţii cu privire la circumscripţiile şcolare corespunzătoare unităţii de învăţământ:
Unitatea de învaţământ
Sectorul
Adresa unităţii de învăţământ
Site-ul unităţii de
învăţământ
Numarul de clase propuse pentru ÎNSCRIEREA în anul şcolar 2014 – 2015
Străzi / adrese arondate
Clasa pregatitoare
Clasa I
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE
2
STR. AUSTRULUI NR. 33, SECTOR 2
2
0
Nu are circumscriptie, copiii vin de la CJRAE/CMBRAE.
2. Informaţii cu privire la numărul de telefon TelVerde instituit la nivelul inspectoratului şcolar.
Începând cu data de 24.02.2014, părinţii şi alte persoane interesate pot să obţină, gratuit, informaţii referitoare la cuprinderea copiilor în învăţământul primar.
 • Numărul TelVerde pentru municipiul Bucureşti va fi: 0 800 8 16 021.
3. Fotografii ale spaţiului în care se va desfăşura activitatea la clasa pregătitoare.
Clasa pregatitoare1Clasa pregatitoare1Clasa pregatitoare1Clasa pregatitoare2Clasa pregatitoare2Clasa pregatitoare2
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE
Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti, Tel./ Fax. 021.323.65.13; 021.320.33.63; deficienti_de_vedere@yahoo.com; www.spdv.ro
Criterii specifice
de departajare pentru clasa pregatitoare si clasa I, pentru anul școlar 2014 – 2015
aprobate în Consiliul de Administraţiei din data de …………
Nr. Crt.
Criteriul specific
Documente justificative
1.
Deficienta vizuala si deficiente asociate acesteia Certificat de Orientare Scolara eliberat de CMBRAE / CJRAE
2.
3.
4.
5.
DIRECTOR,
Prof. Cazan Cosmina Irina
PLAN DE ȘCOLARIZARE AN ȘCOLAR 2013-2014
Dați click pe imagine pentru mărire.
Plan de scolarizare la invatamantul primar si gimnazial
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ A INSPECTORATULUI ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE, ETAPA A II-A, AN ŞCOLAR 2013-2014
I. DISPOZIŢII GENERALE
SCOPUL
Prezenta procedură stabileşte modul în care se organizează şi se desfăşoară înscrierea în clasa pregătitoare, etapa a II a, pentru anul şcolar 2013-2014, de către unităţile de învăţământ cu clase de nivel primar din Municipiul Bucureşti.
DOMENIUL DE APUCARE
Prezenta procedură se aplică în unităţile de învăţământ preuniversitar cu clase de nivel primar din Municipiul Bucureşti şi va fi dusă la îndeplinire de către comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ, constituite conform art. 53 (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014.
DOCUMENTE LEGISLATIVE DE REFERINŢĂ
Prezenta Procedură a fost întocmită în baza următoarelor documente legislative şi urmăreşte aplicarea prevederilor cuprinse în aceste documente.
 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
 • OMEN nr. 3434/ 25.03.2013 privind aplicarea CALENDARULUI şi a METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, pentru anul şcolar 2013-2014
Art. 26. – (1) După încheierea perioadei de completare şi validare a cererilor-tip de înscriere depuse pentru a doua etapă de înscriere, unităţile de învăţământ analizează şi soluţionează cererile părinţilor, aplicând o procedură specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. “

II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE ETAPA a II-a

Art. 1, (1) în data de 7 mai 2013, unităţile de învăţământ cu clase de nivel primar, care au locuri disponibile pentru etapa a II-a de înscriere, vor afişa la avizierul şcolii şi pe site-ui propriu :
 • Prezenta procedură
 • Cererea tip de înscriere, pentru etapa a II- a
 • Situaţia locurilor disponibile după prima etapa de înscriere
 • Criteriile generale şi specifice de departajare
 • Lista documentelor justificative pentru criteriile specifice
(2) Prezenta procedură va fi comunicată prin afişare şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, ( www.ismb.edu.ro), conform art. 26 (2) din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar.
Art. 2. În etapa a II- a, înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se realizează de către unităţile de învăţământ, în perioada 8-17 mai 2013.
Art. 3. Unităţile de învăţământ care nu mai au locuri disponibile după prima etapă nu pot primi cereri tip de înscriere pentru etapa a doua.
Art. 4. Pentru înscriere, părinţii/tutorii legali ai copiilor care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă, completează o nouă cerere-tip de înscriere (anexa 1 la prezenta procedură) şi o depun la secretariatul şcolii aflate pe prima poziţie din cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, în ordinea descrescătoare a preferinţelor.
Art. 5. Pe lângă cererea-tip, părintele/tutorele legal poate depune la unitatea de învăţământ:
 • rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă este cazul)
 • documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale/ specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care a optat
Art. 6. Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie din cele trei opţiuni exprimate, în prezenţa părintelui şi a cel puţin unui membru din comisia de înscriere.
Art. 7. După validare, Comisia de înscriere de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ va analiza, pe baza documentelor depuse la dosar, îndeplinirea criteriilor generale şi/sau a celor specifice, avizate de ISMB şi aprobate de Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ.
Art 8. Ocuparea locurilor disponibile la unitatea de invatamant la care a fost depusa cererea pentru etapa a IT-a de înscriere se face în ordinea stabilită prin aplicarea criteriilor de departajare, generale şi specifice, conform articolului 10 din Metodologie.
Art. 9 . Departajarea după criteriile specifice pentru unitatea aflata pe a cea de a doua poziţie din cele trei opţiuni, respectiv pentru a treia, se face la nivelul unităţilor de învăţământ astfel:
 • 21 mai 2013, până la ora 10.00
(1) Preşedinţii/ membrii comisiilor de înscriere de la nivelul unităţilor de învăţământ predau Comisiei Municipiului Bucureşti de coordonare a înscrierii în învăţământul primar , prin inspectoratele de sector, toate dosarele nesoluţionate la nivelul unităţii de învăţământ (opţiunea 1), pe baza unui proces verbal de predare – primire. (anexa 2)
 • 21 mai 2013, până la ora 13-00
(2) Comisiei Municipală de coordonare a înscrierii în învăţământul primar direcţionează dosarele (documentele justificative ) către şcolile aflate pe a doua poziţie din cele trei opţiuni; preşedinţii/ membrii comisiilor de înscriere de la nivelul şcolilor preiau aceste dosare pe baza procesului verbal. (anexa 3)
 • 21 mai 2013, până la ora 18.00
(3) Ocuparea locurilor la aceasta unitate de învăţământ ( opţiunea 2) se realizează în ordinea stabilită prin aplicarea criteriilor de departajare, generale şi specifice, în conformitate cu art. 10 din metodologia de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014.
 • 22 mai 2013, până la ora 10.00
(4) Preşedinţii/ membrii comisiilor de înscriere de la nivelul unităţilor de învăţământ predau Comisiei Municipiului Bucureşti de coordonare a înscrierii în învăţământul primar, prin inspectoratele de sector, toate dosarele nesoluţionate la nivelul unităţii de învăţământ (opţiunea 2), pe baza unui proces verbal de predare-primire, (anexa 4)
 • 22 mai 2013, până la ora 13.00
(5) Comisia Municipală de coordonare a înscrierii în învăţământul primar direcţionează dosarele (documentele justificative) către şcolile aflate pe a treia poziţie din cele trei opţiuni; preşedinţii/ membrii comisiilor de înscriere de la nivelul şcolilor preiau aceste dosare pe baza procesului verbal. (anexa 5)
 • 22 mai 2013, până la ora 18.00
(6) Ocuparea locurilor la aceasta unitate de învăţământ (opţiunea 3) se realizează în ordinea stabilită prin aplicarea criteriilor de departajare, generale şi specifice, în conformitate cu art.10 din metodologia de înscriere in învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014.
 • 23 mai 2013
(7) După departajarea în funcţie de criteriile specifice de către comisia de înscriere de la nivelul unităţii de învăţământ, se completează în aplicaţia informatică datele candidaţilor admişi.
 • 24 mai 2013
(8) Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.
 • 27 mai 2013
(9) Locurile rămase libere la finalul etapei a doua de înscriere în învăţământul primar vor fi afişate pe site-ul 1SMB. ( www.ismb.edu.ro).
(10) Dosarele nesoluţionate de şcolile aflate pe a treia poziţie sunt transmise la Comisia Municipală de coordonare a înscrierii în învăţământul primar, (anexa 6)
Avt. 10. Copiii care nu au fost înmatriculaţi sau nu au participat la etapele anterioare de înscriere vor fi repartizat de către Comisia Municipiului Bucureşti, conform ari. 31 (1) (2) (3) din metodologia de înscriere, în perioada 27-31 mai 2013.
III. DISPOZIŢII FINALE
Art. 11. Preşedintele Comisiei Municipiului Bucureşti de coordonare a înscrierii copiilor în învăţământul primar va delega membrii comisiei pentru controlul şi îndrumarea activităţii comisiilor de înscriere din unităţile de învăţământ.
Art. 12. Prezenta procedură a fost aprobată cu nr 9734/30.04.2013 şi intră în vigoare la data de 8 mai 2013, fiind transmisă unităţilor de învăţământ cu nivel primar, în vederea luării măsurilor legale ce se impun şi aplicării întocmai a prevederilor ei.
SITUAŢIA LOCURILOR DISPONIBILE DUPĂ PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE
12 locuri disponibile pentru clasa pregătitoare
 • 5 locuri ocupate în Etapa I
 • 7 locuri libere
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN SCOALĂ
1. Certificat orientare şcolară (copie)
 • se obţine de la Direcţia de Protecţie a Copilului a sectorului/judeţului de domiciliu
 • Comisia de evaluare complexă – este necesar certificatul oftalmologic tip A5
2. Certificat handicap (copie)
3. Certificat de naştere copil (copie)
4. Copie acte de identitate parinţi
5. Copie acte căsătorie sau divorţ
6. Copie acte spaţiu
7. Adeverinţă de venit cu salariul specificat
8. Situaţia juridică a copilului (tutelă, curatelă, plasament, adopţie, dacă este cazul)
9. Copie după certificatul oftalmologic A5 (dacă îl are)
Director,
Prof. Cazan Cosmina
GHIDAREA PERSOANELOR CU DEFICIENȚĂ DE VEDERE
Ghidarea-persoanelor-cu-deficienta-de-vedere